รางวัลเกียรติยศ


รางวัลเกียรติยศที่เราภูมิใจ
    จากวันนั้นถึงวันนี้ เวลา 15 ปี ของการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ทุกอย่างก้าวของการก้าวเดิน เราได้ผ่านปัญหาและอุปสรรคมากมาย รางวัลเกียรติยศเหล่านี้ ที่สหกรณ์ฯได้รับ ล้วนเป็นเป็นกำลังใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ เป็นเครื่องการันตีการทำงานถึงสิ่งที่ดีในแต่ละด้านสหกรณ์ฯ
      ขอขอบคุณทุกรางวัลเกียรติยศ ที่ได้มอบให้กับสหกรณ์ฯ และขอให้ถ้อยคำสัญญาว่า จะบริการจัดการให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกทุกท่าน


เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาองค์กรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน"

เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2553

เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ได้รับรางสหกรณ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประเภทเครดิตยูเนี่ยน ประจำปีงบประมาณ 2553


เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ได้รับรางวัล "สุดยอดสหกรณ์ส่งเสริมการออม" 
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์
จาก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กรมส่งเสริมสหกรณ์

เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด
ได้สนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2555 
จากโครงการ "1 หยดโลหิต มิตรซียู" ดำเนินการโดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น