สารจากท่านประธานกรรมการดำเนินการ

          

1 ความคิดเห็น:

 1. อยากขอชมเชยสหกรณ์นี้ด้วยใจจริง เป็นองค์กรเพื่อประชาชนได้อย่างแท้จริง(กว่าหน่วยงานของรัฐฯมาก)
  สหกรณ์มีเจตนารมณ์ คุณธรรม การทำงานต่างๆ เพื่อชุมชนดียิ่ง :-)
  ...ใคร่ขอเสนอให้เพิ่มเน้นการพัฒนาด้านครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยเริ่มต้นพื้นฐานให้สังคมดีขึ้น ครอบครัวมีความรักอบอุ่น มีความสุข สมาชิกก็มีจิตใจดีอยากทำอะไรๆดี สังคมก็ดีด้วย ฯลฯ
  เน้นเพิ่มความสำคัญด้านการพัฒนาชุมชนๆดี อะไรๆก็ดี สภาพแวดล้อมดี ไม่มีปัญหา , มีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข :-)
  และดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะสิ่งมีชีวิตต้องพึ่งสภาพแวดล้อมดี อีกทั้งภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ฯลฯ
  ทีสำคัญพื้นฐานนึงคือการสร้างงานให้คนได้ทำประโยชน์ต่างๆและ ได้มีรายได้เหลือ เป็นหุ้นส่วนกับองค์กรนี้ตลอดไปได้ :-)

  ตอบลบ