เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย


               พ.ศ. 2506 คณะสงฆ์คณะเยซูอิตแห่งคาทอลิก จัดสัมมนาระดับชาติเรื่อง"การพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน" ที่บ้านเซเวียร์ อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไตหวัน ฮ่องกงและไทย เครดิตยูเนี่ยนจึงได้เริ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา

               พ.ศ. 2507 บาทหลวงอัลเปรด บอนแนง และนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ได้จัดตั้ง"ศูนย์กลางเทวา" ขึ้นที่สลัมห้วยขวาง เพื่ออบรมศึกษาผู้ใหญ่และช่วยคนยากจนโดยวิธีเครดิตยูเนี่ยน

               วันที่ 15 กรกาคม 2508 คุณพ่อได้จัดตั้ง "กลุ่มออมทรัพย์พัฒนา" ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา" นับว่าเป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแห่งแรกในประเทศไทยมี นายอัมพร วัฒนวงศ์ เป็นประธาน รวมสมาชิกได้ 13 คน มีเงินค่าหุ้นและทุนดำเนินงาน 860 บาท ได้รับการจดทะเบียนเป็น "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา จำกัด" วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 ต่อจากนั้นงานเครดิตยูเนี่ยนก็ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มึชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

                ตอนแรก เครดิตยูเนี่ยนขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ตามวัดคาทอลิกทั่วประเทศไทย จนใคร ๆ ก็เข้าใจว่างานเครดิตยูเนี่ยนเป็นหน่วยงานคาทอลิก ซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่เป็นเช่นนั้น ปัจจุบันนี้งานเครดิตยูเนี่ยนก็ขยายไปชุมชนชาวพุทธ อิสลามด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น