เครดิตยูเนี่ยนคืออะไร?


เครดิต แปลว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อถือ

ยูเนี่ยน แปลว่า รวมเป็นหนึ่งเดียว รวมกัน ด้วยกัน

เครดิตยูเนี่ยน คือ การรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อช่วยเหลือกัน อย่างจริงจังและจริงใจ ด้วยความรักแท้ โดยมีคุณธรรมที่เป็นรูปธรรม 5 ประการ เป็นหลักประกัน คือ
  • ความซื่อสัตย์ 
  • ความเสียสละ 
  • ความรับผิดชอบ 
  • ความเห็นใจกันและกัน 
  • ความไว้ใจกันและกัน